Category: 0.0cm BABY!

Artists: Okagiri Sho
Language: English
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy8yMjYyOTgxN2JmODg5MWZjNjgwZWE5NDAzZTJkYTg5ODU5ZjNkNmNlLzAtMGNtLWJhYnkuanBn.jpg[/img]
Genres: Large Breasts, Tomboy