Category: $1,000,000 no Best Order! / 100万ドルのベストオーダー!

Artists: Eretto
Language: English
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy9iMDZmYjc3ZGM1ZThhZTNkZjJmNzRkMGNlMWMxYjA4YWFmN2ExZWVkLzEtMDAwLTAwMC1uby1iZXN0LW9yZGVyLTIuanBn.jpg[/img]
Genres: Non-H, Loli