Category: 832

Artists: Yukiyoshi
Language: English
Thumb: [img]http://uploads.manga.today/cHVydXJpbi5jb20vYy9lMzFiZWZkMWU3YWIzMzVmZjYzZDFkMjVmMjA5ZWVkOGNkNGFjOGVkLzgzMi5qcGc=.jpg[/img]
Genres: Yuri, Non-H